Skip to main content

Uslovi korišćenjaHR Experience

Uslovi korišćenja sajta hrexperience.rs i učešća na HR Experience konferenciji

Opšte odredbe

Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze povodom korišćenja HR Experience sajta (u daljem tekstu: Servis) i učešća na HR Experience konferenciji (u daljem tekstu: Konferencija).

Servis se nalazi na internet adresi www.hrexperience.rs.

Servis predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža INFOSTUD 3 DOO SUBOTICA, Vladimira Nazora 7, 24000 Subotica, Republika Srbija, matični broj: 20175095, PIB: 104505119 (u daljem tekstu: Kompanija).

Konferencija se održava u organizaciji Kompanije u oblasti aktuelnih HR trendova sa ciljem da okuplja najbolje domaće i strane HR stručnjake koji se kao govornici usredsređuju na aktuelnosti iz zapošljavanja i na razmenu praktičnih iskustava i znanja sa učesnicima. Informacije o vremenu i mestu održavanja, kao i ostale bitne informacije o Konferenciji su dostupne na https://www.hrexperience.rs/o-konferenciji/.

Ovim Uslovima korišćenja uređuju se uslovi i način pod kojima će Konferencija biti organizovana i održana, način prijave za događaj, uslove učešća na Konferenciji i sl.

Pristupom i korišćenjem ovog Servisa Kompanije, odnosno prijavom na Konferenciju, odnosno učešćem na Konferenciji, korisnici Servisa/podnosioci prijave na učešće na Konferenciji/učesnici na Konferenciji pristaju na ove Uslove korišćenja, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa Kompanijom kao pružaocem usluge informacionog društva.

Poslovanje Kompanije putem ovog Servisa regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.

Kompanija je posvećena očuvanju i primeni prava o zaštiti podatka o ličnosti koja uživaju fizička lica. Svrha prikupljanja podataka o ličnosti definisana je u Obaveštenju o privatnosti koje je dostupno na stranici: https://www.hrexperience.rs/obavestenje-o-obradi-podataka-licnosti/.

Opis Servisa

Servis je namenjen svim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima koja žele da se informišu o Konferenciji, da se prijave na Konferenciju i obezbede svoje učešće na Konferenciji i projektu Uspešne HR priče.

Svako korišćenje Servisa u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Kompanija i kršenjem Uslova korišćenja.

Kotizacija i prijava za učešće na Konferenciji

Prijava na Konferenciju vrši se kupovinom kotizacije i popunjavanjem i slanjem prijavnog formulara dostupnog na web stranici https://www.hrexperience.rs/kotizacije, gde lice koje se prijavljuje, može da se informiše o visini kotizacije, te u cilju prijave ostavlja svoje lične podatke i podatke kompanije u kojoj je zaposleno, odnosno kompanije u čije ime vrši prijavu.

Popunjavanjem i slanjem prijavnog formulara za kupovinu kotizacije, lice koje je izvršilo prijavu dobija na ostavljenu e-mail adresu instrukcije za plaćanje kao i druga obaveštenja i važne informacije o održavanju Konferencije.

Unosom podataka u formular prijave, lice koje podnosi prijavu garantuje da su podaci tačni i potpuni. Prijava za događaj je obavezna.

Konferencija će se održati u skladu sa svim propisanim epidemiološkim merama Vlade Republike Srbije. Ukoliko epidemiološka situacija bude nepovoljna, Konferencija će se održati online. U tom slučaju, prijavljenim učesnicima će biće vraćen novac u visini od 40% od plaćene vrednosti kotizacije.

Sve prijave za učešće na Konferenciji moguće je izvršiti isključivo u korist samog podnosioca prijave, odnoso pravnog lica u čiju korist je podnosilac prijave izvršio prijavu, i ne mogu se preprodavati trećim licima.

Uspešne HR priče

Lica prijavljena na Konferenciju mogu u okviru Konferencije da prijave, promovišu i prezentuju prakse i projekte iz svog poslovanja iz oblasti HR-a. Prijavljeni projekti i prakse neće sadržati podatke o ličnosti. Najbolje prakse i projekti će biti nagrađeni priznanjima. Pod HR projektima se podrazumeva bilo koja HR praksa, proces ili aktivnost koja je implementirana u poslednje dve godine a koja je unapredila rad sa ljudima, poslovanje ili rad HR sektora. Projekat može biti iz bilo koje oblasti HR-a, kao što su: akvizicija talenata, razvoj organizacije i zaposlenih, kompenzacije, organizacioni dizajn, brendiranje poslodavca i dr.

Lica koja učestvuju u Uspešnim HR pričama daju svoju saglasnost da se njihovi projekti i prakse predstave na Konferenciji drugim učesnicima i javnosti, te su saglasni da se isti projekti i prakse objave i predstave na Servisu.

Snimanje i materijali sa Konferencije

Prijavom i/ili učešćem na Konferenciji, daje se pristanak i dozvola Kompaniji kao organizatoru Konferencije da zabeleži, snimi i / ili fotografiše događaj, da učini snimke javnim nakon događaja, te da iste snimke u bilo kojoj formi menja, koristi, distribuira i objavljuje.

Učesnicima na Konferenciji je zabranjeno bilo kakvo snimanje, beleženje i fotografisanje predavanja.

Autorsko pravo na Servisu i na sadržaju sa Konferencije

Kompanija ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Servisu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi Servisa, kojih je autor.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Servisa, ili Servisa u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Kompanije kao nosioca isključivog autorskog prava, smatraće se povredom autorskog prava Kompanije i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

Servis može sadržati i elemente na kojima isključiva žigovna prava i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su poslovno ime, žig ili logo učesnika Konferencije i/ili projekta HR uspešne priče. Učešćem na Konferenciji i/ili u projektu HR uspešne priče, učesnik je saglasan da isti elementi postanu vidljivi svakom posetiocu Servisa.

Bilo koji materijal sa predavanja koji pripadne učesnicima je zaštićen autorskim pravom, te je namenjen za ličnu upotrebu učesnika i ne može se kopirati, prepisivati, umnožavati, distribuirati u komercijalne svrhe ili koristiti na bilo koji drugi način sem za ličnu upotrebu učesnika.

Ograničenje od odgovornosti

Podnosilac prijave i/ili učesnik na Konferenciji izričito prihvataju da Kompanija ni u kom slučaju nije odgovorna za ponašanje drugih učesnika na Konferenciji ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete usled takvog postupanja u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Učesnici prihvataju da su svi stavovi predavača na Konferenciji njihovi sopstveni stavovi i Kompanija ne može snositi odgovornost za bilo savete, stavove, preporuke ili uputstva predavača izražene tokom predavanja.

Servis može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema ili u slučaju unapređenja sistema.

Jurisdikcija i rešavanje sporova

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.

Na sve sporove do kojih može doći između Kompanije sa jedne strane i korisnika, odnoso podnosioca prijave na Konferenciju i učesnika na Konferenciji sa druge strane u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Sve strane u ovom odnosu se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Subotici za pravna, odnosno Osnovni sud u Subotici za fizička lica.

Subotica, 23.05.2022. godine